Free cookie consent management tool by TermsFeed Ogólne warunki sprzedaży -Techniart

Producent materiałów na bazie żywic epoksydowych oraz poliuretanowych

Zadzwoń:+46 857 83 94
Menu

Nowa Bukówka, 1 maja 2017 r.

Aktualizacja 11.03.2019 r.

Ogólne Warunki Sprzedaży

Techniart sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Bukówce

§1. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie „OWS”) określają prawa i obowiązki stron wszelkich umów sprzedaży lub dostawy, w których sprzedawcą lub dostawcą jest spółka pod firmą Techniart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Nowej Bukówce (dalej zwana „Techniart”), a kupującym lub odbiorcą jest podmiot zamawiający towary wyprodukowane przez Techniart w ramach jej działalności gospodarczej (zwany dalej „Kupującym”).
 2. OWS mają zastosowanie do wszelkich umów, o których mowa w ust. 1, przy czym w wypadku, gdy strony uzgodnią swoje prawa i obowiązki w umowie sporządzonej na piśmie lub w innej formie szczególnej, w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej umowy, a postanowienia niniejszych OWS jedynie w zakresie w tej umowie nieuregulowanym.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 2, warunki umów, o których mowa w ust. 1, kształtowane są przez niniejsze OWS oraz właściwe przepisy prawa. W szczególności, do umów tych nie znajdują zastosowania jakiekolwiek wzorce umów stosowane przez Kupującego lub inne osoby. Wykluczone jest zawarcie umowy na zasadach określonych w art. 681 1 lub art. 3854§ 1 Kodeksu cywilnego.
 4. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszych OWS jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, a najpóźniej w momencie podpisania umowy (o ile została sporządzona w formie pisemnej lub innej formie szczególnej) lub złożenia zamówienia w jakiejkolwiek formie (pisemnej, elektronicznej lub ustnej). OWS są publicznie udostępniane na stronie internetowej Techniart pod adresem techniart.ploraz w siedzibie Techniart.
 5. OWS regulują również zasady zawierania umów określonych w ust. 1.
 6. W wypadku złożenia przez Techniart osobie trzeciej oferty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, niniejsze OWS stanowią integralny element tej oferty, o czym należy poinformować w treści oferty.
 7. Zaakceptowanie przez Kupującego OWS przy jednej transakcji, w przypadku niezłożenia żadnego wyraźnego zastrzeżenia, oznacza zaakceptowanie stosowania OWS we wszystkich innych umowach pomiędzy stronami, w tym do procedury zawierania tych innych umów.
 8. Techniart może w każdym czasie zmienić niniejsze OWS. Wszelkie zmiany OWS wchodzą w życie w dniu publicznego udostępnienia na stronie internetowej Techniart pod adresem techniart.plzmienionej wersji OWS i mają zastosowanie do zamówień złożonych po tym dniu.
 9. Jeżeli inaczej nie zastrzeżono, ilekroć w niniejszych OWS mowa jest o „umowie”, oznacza to umowę określoną w ust. 1.
 10. Jeżeli inaczej nie zastrzeżono, ilekroć w niniejszych OWS mowa jest o „towarze” lub „towarach”, oznacza to towary wyprodukowane przez Techniart w ramach jej działalności gospodarczej, które są przedmiotem umowy określonej w ust. 1.

§2. Ceny

 1. Informacje, reklamy, cenniki lub inne ogłoszenia o towarach z oferty handlowej Techniart mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny określone w cennikach publikowanych lub wysłanych przez Techniart lub w inny sposób przekazanych Kupującemu są wiążące do czasu wydania nowego cennika. Nowe ceny znajdują zastosowanie do zamówień złożonych po dniu wydania nowego cennika. Do cen podanych w cennikach doliczeniu podlega podatek od towarów i usług naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli ceny podane są w walucie obcej, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ich równowartości w polskich złotych, obliczonej według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wystawienia faktury. Przeliczenia może dokonać także Techniart wystawiając fakturę.
 3. Techniart zastrzega, iż ceny określone w cennikach nie obejmują kosztów transportu.
 4. Techniart zastrzega sobie możliwość zmiany cen w każdym czasie.

§3. Zamówienia

 1. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, warunkiem zawarcia umowy jest co najmniej złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie przyjęcia na piśmie lub w innej w formie dokumentowej zamówienia przez Techniart. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Techniart. Umowę uważa się za zawartą w siedzibie Techniart.
 2. Za prawidłowo złożone zamówienie uznaje się zamówienie przedłożone na piśmie lub w innej formie dokumentowej przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Kupującego lub przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika (pełnomocników) Kupującego.
 3. Do pierwszego zamówienia Kupujący zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty i informacje:
 4. osoba prawna: aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, zaświadczenie o numerze NIP i REGON;
 5. spółki osobowe kodeksu spółek handlowych: aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, zaświadczenie o numerze NIP i REGON;
 6. spółka cywilna: aktualne odpisy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej każdego wspólnika, zaświadczenie o numerze NIP i REGON spółki i jej wspólników;
 7. osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą: aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o numerze NIP i REGON.
 8. Techniart przyjmuje zamówienia na towary w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Zamówienia złożone po godzinie 12:00 uważa się za złożone w następnym dniu roboczym (za dzień roboczy uważa się każdy dzień inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy).
 9. Rezygnacja lub dokonanie zmian w zamówieniu może nastąpić wyłącznie w dniu jego złożenia do godziny 12:00, a w wypadku zamówienia złożonego po godzinie 12:00 do godziny 8:00 rano dnia następnego.
 10. Postanowienia niniejszego § 3 nie wyłączają stosowania art. 69 Kodeksu cywilnego, jeżeli oferta Kupującego będzie zgodna z niniejszymi OWS.

§4. Dostawa towarów

 1. Towary będące przedmiotem umowy mogą zostać wydane jedynie przedstawicielowi Kupującego legitymującemu się pisemnym upoważnieniem do odbioru towaru, wystawionym i podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Kupującego lub prawidłowo umocowanego pełnomocnika Kupującego. Przedstawiciel Techniart jest uprawniony do legitymowania przedstawiciela Kupującego w celu weryfikacji jego tożsamości i upoważnienia do odbioru towaru. W wypadku gdy ww. przedstawiciel dokonywał już wcześniej odbioru towaru w imieniu Kupującego, przyjmuje się, iż posiada on upoważnienie do odbioru także każdej kolejnej partii towaru, również z innej transakcji, chyba że Techniart, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zostanie poinformowana przez Kupującego o cofnięciu stosownego upoważnienia.
 2. Towar odbierany jest przez Kupującego własnym transportem, chyba że strony w umowie postanowią inaczej. Z chwilą odbioru towaru na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem towaru. Towar odbierany jest z miejsca wskazanego przez Techniart w terminie określonym przez Techniart.
 3. W wypadku gdy Techniart zapewnia transport zamówionego towaru, jego wydanie następuje w miejscu wskazanym przez Kupującego w terminie określonym przez Techniart, przy czym czynności rozładunkowe zapewnia Kupujący na swój koszt i ryzyko oraz ponosi za nie odpowiedzialność. Z zastrzeżeniem art. 544 § 1 Kodeksu cywilnego, z chwilą rozpoczęcia rozładunku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia całości towaru przechodzi na Kupującego. Przed rozpoczęciem rozładunku Kupujący winien podpisać stosowne dokumenty odbiorcze, co jest warunkiem wydania przedmiotu umowy.
 4. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego jest zobowiązana sprawdzić prawidłowość i kompletność załadowania towaru, odebrać komplet związanych z transportem dokumentów, a także znać i stosować przepisy regulujące warunki przewozu towarów objętych klasyfikacją ADR.
 5. W wypadku opóźnienia Kupującego z odebraniem towaru Techniart może oddać towar na przechowanie (lub sama towar przechować) na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.
 6. Techniart nie jest zobowiązana do zawiadomienia Kupującego o przygotowaniu produkcji towarów będących przedmiotem umowy, ani o rozpoczęciu tej produkcji.

§5. Transport, terminy dostaw

 1. Podstawienie przez Kupującego pojazdu w terminie (dzień, godzina) niezgodnym z potwierdzeniem zamówienia może spowodować konieczność postoju. Koszt postoju pokrywa Kupujący, przy czym Techniart nie jest zobowiązana do umożliwienia ani ułatwienia postoju, w szczególności nie jest zobowiązana do zapewnienia miejsca postojowego.
 2. W wypadku gdy Techniart zapewnia transport, przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku, gdy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzenia towaru, środka transportu lub wyrządzenia szkód w otoczeniu. W takiej sytuacji przewoźnik może przyjąć od Kupującego pisemne oświadczenie o przejęciu przez Kupującego pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika, za uszkodzenie przewożonego towaru lub za wyrządzone przez przewoźnika szkody w otoczeniu. Jeżeli przewoźnik nie przyjmie takiego oświadczenia, lub jeżeli Kupujący odmówi jego złożenia, uważa się, że towar został dostarczony na wskazane miejsce we właściwym terminie.
 3. W wypadku gdy Techniart zapewnia transport, a Kupujący nie przystąpi do odbioru towaru we wskazanym przez siebie miejscu i w terminie określonym przez Techniart, wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty, w tym w szczególności koszty postoju, transportu lub ponownego transportu ponosi Kupujący.
 4. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Techniart nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Techniart zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg, itp.

§6. Warunki płatności

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie ustalonym w umowie lub na fakturze (w razie rozbieżności decyduje termin określony w umowie), a w przypadku nieokreślenia terminu zapłaty w ww. sposób, w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystawienia faktury.
 2. Techniart wystawia z tytułu zawartej transakcji fakturę w planowanym dniu odbioru towaru. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przelewem na rachunek bankowy podany na stosownej fakturze. Kupujący upoważnia Techniart do wystawiania faktur bez podpisu Kupującego.
 3. W wypadku gdy towar jest dostarczany w opakowaniach zwrotnych, Kupujący zostanie obciążony kosztami opakowań zwrotnych.
 4. W wypadku gdy zamówienie Kupującego obejmuje niewielką ilość towaru, Techniart może doliczyć do ceny opłatę za przygotowanie i zapakowanie towaru. O naliczeniu opłaty i jej wysokości Kupujący zostanie poinformowany przy składaniu zamówienia lub w potwierdzeniu zamówienia.
 5. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Techniart odpowiednią kwotą pieniężną.
 6. Zgłoszenie reklamacji co do ilości lub jakości otrzymanego towaru, uprawnia jedynie do powstrzymania się z zapłatą za towar, który nie został dostarczony lub którego jakość została zasadnie zakwestionowana.
 7. Kupującemu nie przysługuje prawo dokonywania potrąceń jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu względem Techniart z wierzytelności Techniart o zapłatę ceny za towar zamówiony przez Kupującego ani z innych wierzytelności pieniężnych Techniart wynikających z umowy lub z nią związanych.
 8. Kupujący nie może dokonać cesji ani też w żaden sposób obciążyć na rzecz osób trzecich swoich wierzytelności względem Techniart, wynikających z umowy lub z nią związanych, chyba że uzyska na to pisemną (pod rygorem nieważności) zgodę Techniart.

§7. Kredyt kupiecki, zabezpieczenie wykonania umowy

 1. Na podstawie wniosku Kupującego o udzielenie kredytu kupieckiego, Techniart, według swojego swobodnego uznania, może określić wysokość kredytu kupieckiego udzielonego Kupującemu oraz formę zabezpieczenia kredytu. Kredyt kupiecki zostaje udzielony w momencie ustanowienia przez Kupującego ostatniego z zabezpieczeń wymaganych przez Techniart. Rodzaj udzielonego zabezpieczenia wpływa na wysokość przyznanego limitu kredytu kupieckiego. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie kredytu kupieckiego Techniart ma prawo wymagać od Kupującego przedstawienia dokumentów potwierdzających jego obecną sytuację finansową. Procedurę dotyczącą przyznania kredytu kupieckiego stosuje się odpowiednio w razie złożenia przez Kupującego wniosku o podwyższenie limitu kredytu kupieckiego. Wszelkie uzyskane informacje Techniart traktuje jako poufne.
 2. Techniart ma prawo do zmiany wysokości przyznanego Kupującemu kredytu kupieckiego i terminu płatności wskazanego na kolejnych fakturach na podstawie bieżącej analizy obrotów z Kupującym oraz przebiegu wzajemnej współpracy.
 3. Techniart posiada prawo do uzależnienia wydania towaru od wpłacenia przez Kupującego określonej przez Techniart kwoty tytułem zaliczki na poczet należności za kupowane towary.
 4. W wypadkach kiedy pomiędzy zawarciem umowy a wydaniem towaru Techniart poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do zdolności Kupującego do zapłacenia w terminie pełnej ceny za kupowany towar, Techniart przysługuje uprawnienie do uzależnienia wydania towaru od zapłacenia określonej części lub całości ceny jeszcze przed terminem płatności ustalonym na fakturze, a nawet przed wydaniem towaru.
 5. Jeżeli dostawy towaru wynikające z jednej umowy dokonywane są na rzecz Kupującego sukcesywnie, Techniart może wykonać uprawnienia przewidziane w ust. 5 i 6 także wobec poszczególnych, niedokonanych jeszcze części dostaw.

§8. Rękojmia i gwarancja oraz odpowiedzialność za szkodę

 1. Techniart na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Techniart ponosi odpowiedzialność wobec Konsumentana zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych zawady(rękojmia).
 3. W przypadku umowy zKonsumentem,jeżeli wada fizycznazostała stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Stwierdzając wadę, Konsument powinien dokonać niezwłocznej dokumentacji fotograficznej rzeczy sprzedanej.
 5. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Techniartniezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumentawymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Techniart albo Techniartnie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Techniartusunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumentajest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przezTechniart, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumentainny sposób zaspokojenia.
 2. Konsumentnie może odstąpić od umowy, jeżeli wadajest nieistotna, jak również wtedy, gdy zachodzą okoliczności wymienione w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.
 3. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 4. Techniart jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla
 5. Techniart może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Przed przystąpieniem do samodzielnego zamontowania rzeczy, Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z treścią instrukcji dołączonej do opakowania.
 7. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej rzeczy, Konsument zobowiązany jest w sposób bezwzględny do powstrzymania się od jej zamontowania.
 8. Z uwagi na właściwość rzeczy sprzedawanych przez Sprzedającego, tj. ich montażu bez zmiany ich substancji, nie ma zastosowania art. 5611 c.
 9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Techniart dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumentabyłoby nadmiernie utrudnione, Konsumentobowiązany jest udostępnić rzecz Techniart w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Techniart Konsumentjest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwoTechniart.
 10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Techniart, za wyjątkiem sytuacji opisanej w 5 pkt 6.
 11. Techniart obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 12. Techniart w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady.
 13. Techniart odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydaniarzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydaniarzeczy Konsumentowi.
 14. Roszczenie Konsumentao usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydaniarzeczy Konsumentowi.
 15. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowiz tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 16. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi zawady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się w ust.19-20, z tym, że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 17. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Techniart wadę podstępnie zataił.
 18. Techniart o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.
 19. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, tj. przy odbiorze towarów będących przedmiotem umowy do ich zbadania, co do zgodności z ilością i rodzajem określonym w umowie lub na fakturze oraz co do stanu jakościowego, w przeciwnym razie Techniart zostaje zwolniona z odpowiedzialności. Wyżej opisana kontrola winna odbywać się w obecności przedstawiciela Techniart, chyba że Techniart zrezygnuje z tego uprawnienia.
 20. Kupujący nie może bez zgody Techniart podejmować jakichkolwiek czynności zmierzających do usunięcia wady lub szkody.
 21. Kupujący jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszystkich możliwych czynności, które zminimalizują ewentualne szkody związane z użyciem wadliwego towaru. W wypadku niepodjęcia takich czynności, w zakresie szkody, która mogła być zmniejszona, gdyby Kupujący podjął określone działania, Techniart nie ponosi odpowiedzialności.
 22. Techniart jest zobowiązana do dostarczenia Kupującemu towarów wolnych od wad w rozsądnym terminie, uzależnionym od możliwości Techniart oraz potrzeb Kupującego.
 23. Techniart nie odpowiada za wady towarów lub szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Kupującego lub inne osoby zaleceń Techniart odnośnie przechowywania, zastosowania lub terminu przydatności do użycia zakupionych towarów.
 24. Techniart może udzielić Kupującemu gwarancji na sprzedane towary. Okres gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży. Warunki ewentualnej gwarancji wynikają z treści odrębnego oświadczenia składanego przez Techniart na piśmie pod rygorem nieważności.

§9. Odpowiedzialność i odstąpienie od umowy

 1. O ile towar będący przedmiotem umowy nie zostanie odebrany z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Techniart po wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego, co najmniej siedmiodniowego, terminu do odbioru towaru i bezskutecznym upływie tego terminu, może od umowy odstąpić w części dotyczącej sprzedaży nieodebranego towaru.
 2. W wypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego Techniart przysługuje prawo domagania się od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procent) wartości nieodebranego towaru za każdy dzień powyżej 7. (siódmego) dnia opóźnienia. Ponadto, Techniart jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na ogólnych zasadach prawa cywilnego.
 3. W wypadku odstąpienia przez Techniart od umowy z przyczyn opisanych w ust. 1, Techniart przysługuje prawo domagania się od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości towarów, co do których Techniart odstąpiła od umowy. Ponadto, Techniart jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na ogólnych zasadach prawa cywilnego.
 4. Techniart odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste (tzw. damnum emergens), wyrządzone przez Techniart z winy umyślnej.
 5. Odpowiedzialność Techniart wobec Kupującego, z wszelkich tytułów, ogranicza się do kwoty stanowiącej wartość netto wadliwych, niedostarczonych lub nieterminowo dostarczonych towarów.
 6. Techniart nie odpowiada za użycie towarów w sposób naruszający prawa osób trzecich, w tym w zakresie własności intelektualnej lub przemysłowej.

§10. Stosowanie towarów

 1. Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania towarów są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy oraz doświadczenia Techniart i odnoszą się do towarów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Techniart.
 2. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Techniart, właściwości towarów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Techniart nie stanowią podstawy do przyjęcia odpowiedzialności Techniart w przypadku używania towarów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Techniart.
 3. Użytkownik towaru jest obowiązany do używania towaru zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez Techniart.
 4. W przypadku zmiany warunków zastosowania, takich jak rodzaj podłoża lub innych, zawsze należy zasięgnąć porady służb technicznych Techniart jeszcze przed rozpoczęciem stosowania towarów, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi oraz roszczeń odszkodowawczych wobec Techniart.
 5. Informacje i porady udzielone przez Techniart nie zwalniają użytkownika towarów od obowiązku wykonania prób w zamierzonym zastosowaniu i celu.
 6. Porada służb technicznych Techniart odnosi się wyłącznie do konkretnego towaru i jego konkretnego zastosowania, a oparta jest na badaniach laboratoryjnych, które nie zastąpią prób praktycznych.
 7. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnych Kartach Technicznych oraz Instrukcjach Technicznych użytkowanego towaru. Kopię aktualnych Kart Technicznych oraz Instrukcji Technicznych Techniart dostarcza użytkownikowi na jego żądanie.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Niedopuszczalne jest powoływanie się przez Kupującego na nieznajomość OWS, w szczególności po złożeniu podpisu pod umową, pod stosownym oświadczeniem umieszczonym w treści zamówienia lub pod porozumieniem o warunkach dostaw.
 2. Wszelkie zawiadomienia, pisma, oświadczenia lub inne dokumenty przewidziane w umowie lub związane z wykonywaniem jej postanowień lub dochodzeniem wynikających z niej roszczeń uważane będą za skutecznie doręczone w momencie: (i) osobistego potwierdzenia ich odbioru przez adresata; lub (ii) odmowy ich przyjęcia lub potwierdzenia odbioru przez adresata; lub (iii) upływu terminu do odbioru przesyłki dwukrotnie awizowanej.
 3. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Techniart o każdorazowej zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że wszelkie doręczenia dokonane na adres wcześniej wskazany uważa się za skuteczne. Za adres wskazany jako pierwszy uważa się adres siedziby lub miejsca zamieszkania Kupującego z dnia zawarcia umowy.
 4. W kwestiach nieuregulowanych umową lub OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa.
 5. Wszelkie spory pomiędzy stronami wynikające z umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane, w zależności od właściwości rzeczowej, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie lub Sąd Okręgowy w Warszawie.
 6. Wszelkie zmiany lub zastrzeżenia sprzeczne z postanowieniami OWS winny być pod rygorem nieważności stwierdzone podpisem obu stron.