Producent materiałów na bazie żywic epoksydowych oraz poliuretanowych

Zadzwoń: +48 46 857 83 94
Menu

Nowa Bukówka, 1 maja 2017 r.

Ogólne Warunki Sprzedaży
Techniart Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Bukówce

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie „OWS”) określają prawa i obowiązki stron wszelkich umów sprzedaży lub dostawy, w których sprzedawcą lub dostawcą jest spółka pod firmą Techniart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Bukówce (dalej zwana „Techniart”), a kupującym lub odbiorcą jest podmiot zamawiający towary wyprodukowane przez Techniart w ramach jej działalności gospodarczej (zwany dalej „Kupującym”).
2. OWS mają zastosowanie do wszelkich umów, o których mowa w ust. 1, przy czym w wypadku, gdy strony uzgodnią swoje prawa i obowiązki w umowie sporządzonej na piśmie lub w innej formie szczególnej, w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej umowy, a postanowienia niniejszych OWS jedynie w zakresie w tej umowie nieuregulowanym.
3. Z zastrzeżeniem ust. 2, warunki umów, o których mowa w ust. 1, kształtowane są przez niniejsze OWS oraz właściwe przepisy prawa. W szczególności, do umów tych nie znajdują zastosowania jakiekolwiek wzorce umów stosowane przez Kupującego lub inne osoby. Wykluczone jest zawarcie umowy na zasadach określonych w art. 681 § 1 lub art. 3854 § 1 Kodeksu cywilnego.
4. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszych OWS jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, a najpóźniej w momencie podpisania umowy (o ile została sporządzona w formie pisemnej lub innej formie szczególnej) lub złożenia zamówienia w jakiejkolwiek formie (pisemnej, elektronicznej lub ustnej). OWS są publicznie udostępniane na stronie internetowej Techniart pod adresem www.techniart.pl oraz w siedzibie Techniart.
5. OWS regulują również zasady zawierania umów określonych w ust. 1.
6. W wypadku złożenia przez Techniart osobie trzeciej oferty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, niniejsze OWS stanowią integralny element tej oferty, o czym należy poinformować w treści oferty.
7. Zaakceptowanie przez Kupującego OWS przy jednej transakcji, w przypadku niezłożenia żadnego wyraźnego zastrzeżenia, oznacza zaakceptowanie stosowania OWS we wszystkich innych umowach pomiędzy stronami, w tym do procedury zawierania tych innych umów.
8. Techniart może w każdym czasie zmienić niniejsze OWS. Wszelkie zmiany OWS wchodzą w życie w dniu publicznego udostępnienia na stronie internetowej Techniart pod adresem www.techniart.pl zmienionej wersji OWS i mają zastosowanie do zamówień złożonych po tym dniu.
9. Jeżeli inaczej nie zastrzeżono, ilekroć w niniejszych OWS mowa jest o „umowie”, oznacza to umowę określoną w ust. 1.
10. Jeżeli inaczej nie zastrzeżono, ilekroć w niniejszych OWS mowa jest o „towarze” lub „towarach”, oznacza to towary wyprodukowane przez Techniart w ramach jej działalności gospodarczej, które są przedmiotem umowy określonej w ust. 1.

§ 2. Ceny
1. Informacje, reklamy, cenniki lub inne ogłoszenia o towarach z oferty handlowej Techniart mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Ceny określone w cennikach publikowanych lub wysłanych przez Techniart lub w inny sposób przekazanych Kupującemu są wiążące do czasu wydania nowego cennika. Nowe ceny znajdują zastosowanie do zamówień złożonych po dniu wydania nowego cennika. Do cen podanych w cennikach doliczeniu podlega podatek od towarów i usług naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli ceny podane są w walucie obcej, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ich równowartości w polskich złotych, obliczonej według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wystawienia faktury. Przeliczenia może dokonać także Techniart wystawiając fakturę.
3. Techniart zastrzega, iż ceny określone w cennikach nie obejmują kosztów transportu.
4. Techniart zastrzega sobie możliwość zmiany cen w każdym czasie.

§ 3. Zamówienia
1. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, warunkiem zawarcia umowy jest co najmniej złożenie zamówienia przez Kupującego i pisemne (lub za pośrednictwem faksu) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Techniart. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Techniart. Umowę uważa się za zawartą w siedzibie Techniart.
2. Za prawidłowo złożone zamówienie uznaje się zamówienie przedłożone na piśmie i podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Kupującego lub przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika (pełnomocników) Kupującego.
3. Do pierwszego zamówienia Kupujący zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty i informacje:
a) osoba prawna: aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, zaświadczenie o numerze NIP i REGON;
b) spółki osobowe kodeksu spółek handlowych: aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, zaświadczenie o numerze NIP i REGON;
c) spółka cywilna: aktualne odpisy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej każdego wspólnika, zaświadczenie o numerze NIP i REGON spółki i jej wspólników;
d) osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą: aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o numerze NIP i REGON.
4. Techniart przyjmuje zamówienia na towary w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Zamówienia złożone po godzinie 12:00 uważa się za złożone w następnym dniu roboczym (za dzień roboczy uważa się każdy dzień inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy).
5. Rezygnacja lub dokonanie zmian w zamówieniu może nastąpić wyłącznie w dniu jego złożenia do godziny 12:00, a w wypadku zamówienia złożonego po godzinie 12:00 do godziny 8:00 rano dnia następnego.
6. Techniart, według swojego swobodnego uznania, ma prawo zaakceptować i potwierdzić także zamówienie złożone w sposób niespełniający wymogów określonych w niniejszym § 3, co prowadzi do zawarcia stosownej umowy.
7. Postanowienia niniejszego § 3 nie wyłączają stosowania art. 69 Kodeksu cywilnego, jeżeli oferta Kupującego będzie zgodna z niniejszymi OWS.

§ 4. Dostawa towarów
1. Towary będące przedmiotem umowy mogą zostać wydane jedynie przedstawicielowi Kupującego legitymującemu się pisemnym upoważnieniem do odbioru towaru, wystawionym i podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Kupującego lub prawidłowo umocowanego pełnomocnika Kupującego. Przedstawiciel Techniart jest uprawniony do legitymowania przedstawiciela Kupującego w celu weryfikacji jego tożsamości i upoważnienia do odbioru towaru. W wypadku gdy ww. przedstawiciel dokonywał już wcześniej odbioru towaru w imieniu Kupującego, przyjmuje się, iż posiada on upoważnienie do odbioru także każdej kolejnej partii towaru, również z innej transakcji, chyba że Techniart, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zostanie poinformowana przez Kupującego o cofnięciu stosownego upoważnienia.
2. Towar odbierany jest przez Kupującego własnym transportem, chyba że strony w umowie postanowią inaczej. Z chwilą odbioru towaru na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem towaru. Towar odbierany jest z miejsca wskazanego przez Techniart w terminie określonym przez Techniart.
3. W wypadku gdy Techniart zapewnia transport zamówionego towaru, jego wydanie następuje w miejscu wskazanym przez Kupującego w terminie określonym przez Techniart, przy czym czynności rozładunkowe zapewnia Kupujący na swój koszt i ryzyko oraz ponosi za nie odpowiedzialność. Z zastrzeżeniem art. 544 § 1 Kodeksu cywilnego, z chwilą rozpoczęcia rozładunku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia całości towaru przechodzi na Kupującego. Przed rozpoczęciem rozładunku Kupujący winien podpisać stosowne dokumenty odbiorcze, co jest warunkiem wydania przedmiotu umowy.
4. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego jest zobowiązana sprawdzić prawidłowość i kompletność załadowania towaru, odebrać komplet związanych z transportem dokumentów, a także znać i stosować przepisy regulujące warunki przewozu towarów objętych klasyfikacją ADR.
5. W wypadku opóźnienia Kupującego z odebraniem towaru Techniart może oddać towar na przechowanie (lub sama towar przechować) na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.
6. Techniart nie jest zobowiązana do zawiadomienia Kupującego o przygotowaniu produkcji towarów będących przedmiotem umowy, ani o rozpoczęciu tej produkcji.

§ 5. Transport, terminy dostaw
1. Podstawienie przez Kupującego pojazdu w terminie (dzień, godzina) niezgodnym z potwierdzeniem zamówienia może spowodować konieczność postoju. Koszt postoju pokrywa Kupujący, przy czym Techniart nie jest zobowiązana do umożliwienia ani ułatwienia postoju, w szczególności nie jest zobowiązana do zapewnienia miejsca postojowego.
2. W wypadku gdy Techniart zapewnia transport, przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku, gdy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzenia towaru, środka transportu lub wyrządzenia szkód w otoczeniu. W takiej sytuacji przewoźnik może przyjąć od Kupującego pisemne oświadczenie o przejęciu przez Kupującego pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika, za uszkodzenie przewożonego towaru lub za wyrządzone przez przewoźnika szkody w otoczeniu. Jeżeli przewoźnik nie przyjmie takiego oświadczenia, lub jeżeli Kupujący odmówi jego złożenia, uważa się, że towar został dostarczony na wskazane miejsce we właściwym terminie.
3. W wypadku gdy Techniart zapewnia transport, a Kupujący nie przystąpi do odbioru towaru we wskazanym przez siebie miejscu i w terminie określonym przez Techniart, wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty, w tym w szczególności koszty postoju, transportu lub ponownego transportu ponosi Kupujący.
4. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Techniart nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Techniart zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg, itp.

§ 6. Warunki płatności
1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie ustalonym w umowie lub na fakturze (w razie rozbieżności decyduje termin określony w umowie), a w przypadku nieokreślenia terminu zapłaty w ww. sposób, w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystawienia faktury.
2. Techniart wystawia z tytułu zawartej transakcji fakturę w planowanym dniu odbioru towaru. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przelewem na rachunek bankowy podany na stosownej fakturze. Kupujący upoważnia Techniart do wystawiania faktur bez podpisu Kupującego.
3. W wypadku gdy towar jest dostarczany w opakowaniach zwrotnych, Kupujący zostanie obciążony kosztami opakowań zwrotnych.
4. W wypadku gdy zamówienie Kupującego obejmuje niewielką ilość towaru, Techniart może doliczyć do ceny opłatę za przygotowanie i zapakowanie towaru. O naliczeniu opłaty i jej wysokości Kupujący zostanie poinformowany przy składaniu zamówienia lub w potwierdzeniu zamówienia.
5. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Techniart odpowiednią kwotą pieniężną.
6. Zgłoszenie reklamacji co do ilości lub jakości otrzymanego towaru, uprawnia jedynie do powstrzymania się z zapłatą za towar, który nie został dostarczony lub którego jakość została zasadnie zakwestionowana.
7. Kupującemu nie przysługuje prawo dokonywania potrąceń jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu względem Techniart z wierzytelności Techniart o zapłatę ceny za towar zamówiony przez Kupującego ani z innych wierzytelności pieniężnych Techniart wynikających z umowy lub z nią związanych.
8. Kupujący nie może dokonać cesji ani też w żaden sposób obciążyć na rzecz osób trzecich swoich wierzytelności względem Techniart, wynikających z umowy lub z nią związanych, chyba że uzyska na to pisemną (pod rygorem nieważności) zgodę Techniart.

§ 7. Kredyt kupiecki, zabezpieczenie wykonania umowy
1. Na podstawie wniosku Kupującego o udzielenie kredytu kupieckiego, Techniart, według swojego swobodnego uznania, może określić wysokość kredytu kupieckiego udzielonego Kupującemu oraz formę zabezpieczenia kredytu. Kredyt kupiecki zostaje udzielony w momencie ustanowienia przez Kupującego ostatniego z zabezpieczeń wymaganych przez Techniart. Rodzaj udzielonego zabezpieczenia wpływa na wysokość przyznanego limitu kredytu kupieckiego. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie kredytu kupieckiego Techniart ma prawo wymagać od Kupującego przedstawienia dokumentów potwierdzających jego obecną sytuację finansową. Procedurę dotyczącą przyznania kredytu kupieckiego stosuje się odpowiednio w razie złożenia przez Kupującego wniosku o podwyższenie limitu kredytu kupieckiego. Wszelkie uzyskane informacje Techniart traktuje jako poufne.
2. Techniart ma prawo do zmiany wysokości przyznanego Kupującemu kredytu kupieckiego i terminu płatności wskazanego na kolejnych fakturach na podstawie bieżącej analizy obrotów z Kupującym oraz przebiegu wzajemnej współpracy.
3. W wypadku przekroczenia przez Kupującego limitu kredytu kupieckiego, w tym w razie nieprzyznania kredytu kupieckiego, jego cofnięcia lub zmniejszenia, lub gdy opóźnienie Kupującego w zapłacie którejkolwiek z wymagalnych faktur przekracza 5 (pięć) dni, wszelkie roszczenia Techniart o zapłatę ceny za towary zamówione przez Kupującego stają się natychmiast wymagalne, jeżeli Kupujący z upływem dodatkowego terminu wskazanego przez Techniart w stosownym wezwaniu nie zapłaci kwoty odpowiedniej do zachowania limitu kredytu kupieckiego lub zapłaty wszystkich kwot z wymagalnych faktur.
4. W wypadku wskazanym w ust. 3, Techniart jest uprawniona do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, chyba że Kupujący zapłaci Techniart kwotę odpowiednią do zachowania limitu kredytu kupieckiego lub zapłaty wszystkich kwot wynikających z wymagalnych faktur (zgodnie z ust. 3).
5. Techniart posiada prawo do uzależnienia wydania towaru od wpłacenia przez Kupującego określonej przez Techniart kwoty tytułem zaliczki na poczet należności za kupowane towary.
6. W wypadkach kiedy pomiędzy zawarciem umowy a wydaniem towaru Techniart poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do zdolności Kupującego do zapłacenia w terminie pełnej ceny za kupowany towar, Techniart przysługuje uprawnienie do uzależnienia wydania towaru od zapłacenia określonej części lub całości ceny jeszcze przed terminem płatności ustalonym na fakturze, a nawet przed wydaniem towaru.
7. Jeżeli dostawy towaru wynikające z jednej umowy dokonywane są na rzecz Kupującego sukcesywnie, Techniart może wykonać uprawnienia przewidziane w ust. 5 i 6 także wobec poszczególnych, niedokonanych jeszcze części dostaw.

§ 8. Rękojmia i gwarancja
1. Techniart ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych OWS. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
2. W celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po odbiorze towarów będących przedmiotem umowy (nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) dni od odbioru towarów) do ich zbadania co do zgodności z ilością i rodzajem określonym w umowie lub na fakturze oraz co do stanu jakościowego. Wyżej opisana kontrola winna odbywać się w obecności przedstawiciela Techniart, chyba że Techniart zrezygnuje z tego uprawnienia.
3. W wypadku wykrycia jakichkolwiek wad towarów będących przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany powiadomić o nich Techniart niezwłocznie w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) dni od ich wykrycia. Ewentualne spóźnione reklamacje pozostawia się bez rozpoznania. Dla zachowania terminu reklamacji konieczne jest wysłanie zgłoszenia do Techniart faksem, pocztą elektroniczną na adres biuro@techniart.pl i równocześnie listem poleconym przed upływem ww. terminu.
4. Ewentualne wady ukryte, które ujawnią się dopiero w trakcie wykonywania prac z zastosowaniem towarów będących przedmiotem umowy, winny zostać zgłoszone Techniart w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia ich wykrycia. Ewentualne spóźnione reklamacje pozostawia się bez rozpoznania. Dla zachowania terminu reklamacji konieczne jest wysłanie zgłoszenia do Techniart faksem, pocztą elektroniczną na adres biuro@techniart.pl i równocześnie listem poleconym przed upływem ww. terminu.
5. W wypadku zgłoszenia jakichkolwiek wad towaru będącego przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany udostępnić kwestionowane towary do zbadania przez przedstawiciela Techniart (również w sytuacji, kiedy zostały one już wykorzystane do wykonania określonych prac) w celu ustalenia zasadności zgłoszonej reklamacji, w tym do zbadania czy reklamowane towary zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z informacjami zawartymi w kartach technicznych towarów oraz instrukcjach technicznych.
6. Po zbadaniu przez przedstawiciela Techniart reklamowanego towaru sporządzony zostanie stosowny protokół, w którym przedstawiciel Techniart zamieści swoje uwagi, a w szczególności stwierdzenie, czy uznaje zgłoszoną reklamację, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Przedstawiciel Kupującego winien również podpisać protokół, umieszczając swoje ewentualne uwagi co do zasadności wyniku kontroli przedstawiciela Techniart.
7. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Techniart wedle swego wyboru:
a) obniży cenę, jeżeli pomimo zaistniałej wady dostarczony towar nadaje się do użytku zgodnie z przeznaczeniem (obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość towaru wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad); albo
b) dokona, na swój koszt i ryzyko, wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad; albo
c) jeżeli wymiana nie jest możliwa z uwagi na wcześniejsze użycie reklamowanego towaru w pracach budowlanych, Techniart zobowiązana jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad w ilości niezbędnej do wykonania ewentualnych prac poprawkowych.
8. Z zastrzeżeniem ust. 9, Kupujący nie może bez zgody Techniart podejmować jakichkolwiek czynności zmierzających do usunięcia wady lub szkody.
9. Kupujący jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszystkich możliwych czynności, które zminimalizują ewentualne szkody związane z użyciem wadliwego towaru. W wypadku niepodjęcia takich czynności, w zakresie szkody, która mogła być zmniejszona, gdyby Kupujący podjął określone działania, Techniart nie ponosi odpowiedzialności.
10. Techniart jest zobowiązana do dostarczenia Kupującemu towarów wolnych od wad w rozsądnym terminie, uzależnionym od możliwości Techniart oraz potrzeb Kupującego.
11. Techniart nie odpowiada za wady towarów lub szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Kupującego lub inne osoby zaleceń Techniart odnośnie przechowywania, zastosowania lub terminu przydatności do użycia zakupionych towarów.
12. Zakres uprawnień przyznanych przez Kupującego jego klientom, w tym w szczególności zakres przyznanych im uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, pozostaje bez wpływu na zakres odpowiedzialności Techniart.
13. Rękojmia jest udzielana Kupującemu pod warunkiem przestrzegania przez Kupującego wszystkich warunków określonych w ust. 1 – 12.
14. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi wygasają po upływie roku licząc od dnia, kiedy towar został wydany Kupującemu, nie dłużej jednak niż do czasu jego wbudowania.
15. Techniart, niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, może udzielić Kupującemu gwarancji na sprzedane towary. Okres gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży. Warunki ewentualnej gwarancji wynikają z treści odrębnego oświadczenia składanego przez Techniart na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 9. Odpowiedzialność i odstąpienie od umowy
1. O ile towar będący przedmiotem umowy nie zostanie odebrany z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Techniart po wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego, co najmniej siedmiodniowego, terminu do odbioru towaru i bezskutecznym upływie tego terminu, może od umowy odstąpić w części dotyczącej sprzedaży nieodebranego towaru.
2. W wypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego Techniart przysługuje prawo domagania się od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procent) wartości nieodebranego towaru za każdy dzień powyżej 7. (siódmego) dnia opóźnienia. Ponadto, Techniart jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na ogólnych zasadach prawa cywilnego.
3. W wypadku odstąpienia przez Techniart od umowy z przyczyn opisanych w ust. 1, Techniart przysługuje prawo domagania się od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości towarów, co do których Techniart odstąpiła od umowy. Ponadto, Techniart jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na ogólnych zasadach prawa cywilnego.
4. Techniart odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste (tzw. damnum emergens), wyrządzone przez Techniart z winy umyślnej.
5. Odpowiedzialność Techniart wobec Kupującego, z wszelkich tytułów, ogranicza się do kwoty stanowiącej wartość netto wadliwych, niedostarczonych lub nieterminowo dostarczonych towarów.
6. Techniart nie odpowiada za użycie towarów w sposób naruszający prawa osób trzecich, w tym w zakresie własności intelektualnej lub przemysłowej.

§ 10. Stosowanie towarów
1. Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania towarów są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy oraz doświadczenia Techniart i odnoszą się do towarów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Techniart.
2. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Techniart, właściwości towarów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Techniart nie stanowią podstawy do przyjęcia odpowiedzialności Techniart w przypadku używania towarów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Techniart.
3. Użytkownik towaru jest obowiązany do używania towaru zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez Techniart.
4. W przypadku zmiany warunków zastosowania, takich jak rodzaj podłoża lub innych, zawsze należy zasięgnąć porady służb technicznych Techniart jeszcze przed rozpoczęciem stosowania towarów, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi oraz roszczeń odszkodowawczych wobec Techniart.
5. Informacje i porady udzielone przez Techniart nie zwalniają użytkownika towarów od obowiązku wykonania prób w zamierzonym zastosowaniu i celu.
6. Porada służb technicznych Techniart odnosi się wyłącznie do konkretnego towaru i jego konkretnego zastosowania, a oparta jest na badaniach laboratoryjnych, które nie zastąpią prób praktycznych.
7. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnych Kartach Technicznych oraz Instrukcjach Technicznych użytkowanego towaru. Kopię aktualnych Kart Technicznych oraz Instrukcji Technicznych Techniart dostarcza użytkownikowi na jego żądanie.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Niedopuszczalne jest powoływanie się przez Kupującego na nieznajomość OWS, w szczególności po złożeniu podpisu pod umową, pod stosownym oświadczeniem umieszczonym w treści zamówienia lub pod porozumieniem o warunkach dostaw.
2. Wszelkie zawiadomienia, pisma, oświadczenia lub inne dokumenty przewidziane w umowie lub związane z wykonywaniem jej postanowień lub dochodzeniem wynikających z niej roszczeń uważane będą za skutecznie doręczone w momencie: (i) osobistego potwierdzenia ich odbioru przez adresata; lub (ii) odmowy ich przyjęcia lub potwierdzenia odbioru przez adresata; lub (iii) upływu terminu do odbioru przesyłki dwukrotnie awizowanej.
3. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Techniart o każdorazowej zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że wszelkie doręczenia dokonane na adres wcześniej wskazany uważa się za skuteczne. Za adres wskazany jako pierwszy uważa się adres siedziby lub miejsca zamieszkania Kupującego z dnia zawarcia umowy.
4. W kwestiach nieuregulowanych umową lub OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa.
5. Wszelkie spory pomiędzy stronami wynikające z umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane, w zależności od właściwości rzeczowej, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie lub Sąd Okręgowy w Warszawie.
6. Wszelkie zmiany lub zastrzeżenia sprzeczne z postanowieniami OWS winny być pod rygorem nieważności stwierdzone podpisem obu stron.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close