Free cookie consent management tool by TermsFeed Regulamin serwisu -Techniart

Producent materiałów na bazie żywic epoksydowych oraz poliuretanowych

Zadzwoń:+46 857 83 94
Menu

Regulamin korzystania z serwisu www.techniart.pl

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) korzystania z serwisu internetowego: www.techniart.pl (dalej jako „Serwis”) został wydany przez TECHNIART sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Bukówce k. Warszawy (Żabia Wola, 96-321) przy ul. Rumiankowej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083899 (dalej jako „Administrator”).
 2. Regulamin określa warunki, na jakich Administrator udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z Serwisu, zawartych w nim treści lub ze świadczonych w ten sposób usług.
 3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu. W przypadku braku zgody, dalsze korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.
 4. Prawa do Serwisu jako całości przysługują Administratorowi, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości należą do Administratora lub osób fizycznych, lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane w Serwisie.
 5. Korzystanie z zamieszczonego w Serwisie formularza kontaktowego, a także z usługi „Newsletter” jest równoznaczne z akceptacją klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” zawartych w formularzu kontaktowym do celów kontaktowych i marketingowych, przez Techniart Sp. z o.o. ul. Rumiankowa 2, Nowa Bukówka k.Warszawy, 96-321 Żabia Wola.
 6. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są ciasteczka (pliki cookies), dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych. Więcej informacji na temat plików cookies używanych przez Administratora dostępne jest w Polityce Prywatności opublikowanej w Serwisie.
 7. Użytkownicy Serwisu mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych za jego pośrednictwem wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 8. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nim treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na użytek osobisty, w celach zgodnych z przeznaczeniem Serwisu oraz
  z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez pisemnej zgody Administratora.
 9. Korzystanie z Serwisu odbywa się za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych korzystającego, za co Administrator nie odpowiada.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Serwis był wolny od złośliwego oprogramowania, jednak nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika, w tym w infrastrukturze technicznej i danych. W związku z tym, przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 11. Administrator dołoży wszelkich starań w zakresie  prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług, w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od Administratora.
 12. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@techniart.pl i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych), adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji zawierającej wymagane dane.
 13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych treściach.
 14. Administrator może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie.
 15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są w Serwisie.
 16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania operatorów zapewniających łączność z Serwisem zarówno po stronie Administratora, jak i osób korzystających z Serwisu.
 17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje użycia przez Użytkownika informacji zamieszczonych w Serwisie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu odbywa się na jego własne ryzyko.
 18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu.
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Zmiana Regulaminu nie wymaga uprzedzenia i wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji Regulaminu w Serwisie.
 20. Administrator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu.
 21. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: biuro@techniart.pl.
 22. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 23. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia w Serwisie tj. od dnia 1 maja 2017r.